យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

ដែកអ៊ីណុកទ្វេដង/ដែកអ៊ីណុក/ហបារ