យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

យូ-បារ/ដែក/ឆានែល