យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

ចានធន់នឹងការពាក់